Kastellet

Info side

Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948

Historien bag monumentet

 

Beskrivelse og skitser

Dette dispositionsforslag (beskrivelse, planer og udsnit, opstalter og visualiseringer) er en viderebearbejdning af Finn Reinbothes vinderforslag til Monument over Danmarks Internationale indsats.

 

Beskrivelse af forslaget

Monumentet har ikke noget egentligt centrum, men er disponeret som tre rum med hver deres fokus og funktion.

 

Foto: Lotti Dyna

Det første og største rum skal rumme de store officielle ceremonier. Her modtages honøren og kommandoet skridtes af. Her holdes taler, spilles musik og nedlægges kranse. Baggrund for disse handlinger det murstykke "den skrå mur" der bærer inskriptionen "En tid - Et sted - Et menneske".

 

Det andet rum kommer man til igennem en åbning i samme murstykke. Dette er rummet for de aktuelt udsendte. Her er anført navnene på indsatsområderne fra 1948 til i dag. Disse er opsat på det store murstykke. På den korte mur er anbragt en fakkel med vågeild for de aktuelt udsendte.

 

Det tredje rum er refleksions- og minderummet for de efterladte. Her er navnene på de faldne, her kan lægges blomster under konkrete personers navne.

 

I centrum af dette rum er en brønd, der spejler himmelen. Brønden er omkranset af en bænk med to sidderetninger.

 

Om brønden som motiv

Brønden udgør et gennemgående motiv i hele monumentet. Rent konkret er brøndene placeret i forlængelse af murstykkerne i monumentets periferi. De er udført i granit i form af en 8 kant. De rummer 30 til 40 cm vand. I skumringen vil de spejle lyset fra lamperne horisontalt.

 

Brønden som metafor repræsenterer et fællesmenneskeligt udgangspunkt: Det livgivende sted hvor mennesker mødes, taler sammen, udveksler ideer og værdier, finder fællesskab og tryghed og udvikler kulturer. I denne konkrete sammenhæng vil brøndene kunne fungere som samlingssteder for mindre grupper, hvor "indholdet", funktionerne aktuelt vil give mening.

 

Belysning som motiv

Belysningen er et integreret motiv i monumentet, i form af en række lysende søjler, der afgrænser monumentet i alle retninger, samtidig med at de oplyser og leder den besøgendes vej gennem de tre rum: Rummet for det officielle / ceremonielle, rummet for de aktuelt udsendte og minderummet til de efterladte.

 

I forbindelse med højtideligheder kunne man forestille sig, at pårørende og gæster kunne tænde lys og anbringe dem flydende i brøndene, dette for at give pårørende og gæster en mulighed for konkret at involvere sig i højtideligheden.

 

Generelle forhold og logistik

Adgangsveje for gående etableres imellem Norgesporten og Fortunstok. Her udlægges bordurstensbånd i belægningen til kørestolsbrugere.

 

Tilmarchvej for musikkorps og æreskommando etableres imellem Kommandantgården og Fortunstok. Afmarchvej imellem monument og Fortunstok. Samme vej anvendes som til- og frakørselsvej for korteger. Opstilling af musikkorps og kommandoet foregår på den store indrammede plads, der ligger parallelt med Fortunstok. Gæster, der skal modtage honnøren og skridte kommandoet af, afsættes på pladsen, der hvor kommandoet starter, og går langs kommandoet hen til monumentet. Hvis kommandoet ikke skal skridtes af, afsættes ved monumentet.

 

Ved større ceremonier placeres tilskuere på den belagte plads imellem kommandoet og volden. Ved mindre arrangementer, i grupper omkring monumentet.

 

Byggeteknik, materialer og belægninger

Murene funderes og rejses i beton. Herefter beklædes de med "Paradis-bakke" granit fra Bornholm. (Jetbrændt). Granitten opsættes i 30 cm brede sten i faldende længder, uden fuger.

 

Pladsen nedlægges i chaussesten og heri nedlægges bordursten i samme granit som murbeklædning. Pladsen afgrænses mod græsarealer af et brostensbånd. De 5-7 m lange plinte bag 8 kanten udføres i massiv granit i faldende længder.

 

Navne og tekster opsættes på murene i bronzebogstaver /typer Times New Roman) som vist på illustrationer.

 

Lamper udføres i graffitalmalet vinkeljern med mat glas.

 

Beplantning

Beplantningen begrænser sig til plantning af æbletræer i tre områder. Dels nogle ved indgangen for gående ved Norgesport, dels en række i hele paradepladsens længde, som afskærmning / afgrænsning mod Fortunstok, og endelig som en spredt gruppe - 7-9 træer - bag ved 8 kanten i bastionen. En bred klippet græssti giver mulighed for at man kan bevæge sig mellem æbletræerne.

 

 

Herunder "Planer og udsnit", "Opstalter" og "Visualiseringer".